Prawo gospodarcze

Kancelaria posiada bogate doświadczenie w sprawach związanych z tworzeniem, bieżącą obsługą oraz likwidacją spółek, ich połączeniami, podziałami i przekształceniami. Świadczymy usługi obejmujące między innymi:

 • przeprowadzanie badań prawnych (due dilligence) spółek prawa handlowego,
 • przygotowywanie opinii prawnych w sprawie wykładni i stosowania przepisów prawa spółek oraz innych przepisów związanych z funkcjonowaniem spółek prawa handlowego,
 • zakładanie spółek, w tym sporządzanie umów spółek, statutów spółek, regulaminów działania rad nadzorczych i zarządów,
 • przygotowanie i negocjowanie umów pomiędzy wspólnikami lub akcjonariuszami spółek (w tym umowy wspólników, umowy joint-venture),
 • bieżącą obsługę korporacyjną spółek, w tym przygotowywanie projektów uchwał organów spółek, przygotowanie i przeprowadzanie walnych zgromadzeń i zgromadzeń wspólników oraz posiedzeń rad nadzorczych i zarządów,
 • opiniowanie i interpretację dokumentów korporacyjnych spółek,
 • reprezentowanie klientów na zgromadzeniach wspólników lub walnych zgromadzeniach,
 • kompleksową obsługę procesów przekształceń, łączeń i podziałów spółek, w tym emisji udziałów, akcji lub instrumentów dłużnych,
 • doradztwo w sporach pomiędzy wspólnikami oraz pomiędzy wspólnikiem i organami spółki jak również w sporach dotyczących przestrzegania praw mniejszości i dobrych obyczajów,
 • doradztwo w sprawach związanych z zaskarżaniem uchwał organów spółek, w tym sprawach o ustalenie nieistnienia uchwał,
 • doradztwo przy powoływaniu i odwoływaniu członków organów,
 • przygotowywanie umów o zarządzanie, kontraktów menedżerskich, umów o zakazie konkurencji oraz innych umów z członkami zarządu oraz pozostałymi osobami z kadry kierowniczej,
 • przygotowywanie i wprowadzanie systemów motywacyjnych dla kadry kierowniczej,
 • doradztwo przy sprzedaży i obciążaniu akcji lub udziałów w spółkach, przy podwyższaniu i obniżaniu kapitału zakładowego, umarzaniu akcji lub udziałów, przymusowym wykupie i odkupie akcji oraz wyłączeniu wspólnika,
 • rozwiązanie i likwidację spółek,
 • doradztwo w innych sprawach gospodarczych,
 • doradztwo w zakresie możliwych opcji częściowej restrukturyzacji zadłużenia spółki publicznej w ramach postępowania restrukturyzacyjnego.


Zrealizowane projekty

 • Music & More sp. z o.o.

  Doradztwo Music & More sp. z o.o. przy pozyskaniu międzynarodowego inwestora finansowego. Transakcja polegała na objęciu mniejszościowego pakietu udziałów przez fundusz z siedzibą w Luksemburgu.

 • Work Service S.A.

  Doradztwo w pozyskaniu inwestora strategicznego i zawarciu warunkowej umowy inwestycyjnej z Gi INTERNATIONAL S.R.L., w tym przygotowaniu struktury transakcji, negocjacjach, przygotowywaniu i podpisaniu warunkowej umowy inwestycyjnej. Zgodnie z umową inwestycyjną Inwestor udzieli spółce finansowania w wysokości 210,2 mln zł.

 • Konsalnet Holding S.A.

  Doradztwo w związku z podziałem spółki dokonywanym przez przeniesienie części majątku spółki na istniejącą spółkę (podział przez wydzielenie).

 • OCRK sp. z o.o. / Innova Capital

  Doradztwo spółce portfelowej funduszu Innova Capital, w ramach transakcji przekształcenia spółki Marcos Bis sp. z o.o.

 • Innova Capital

  Doradztwo w transakcji przekształcenia, a następnie nabycia spółki Nuss sp. z o.o. przez jedną ze spółek portfelowych – OCRK sp. z o.o.

 • Polska Agencja Ratingowa S.A.

  Doradztwo w zakresie prawa spółek i praw gospodarczego.

 • Advent International

  Doradztwo właścicielowi Wydawnictw Szkolnych i Pedagogicznych S.A. w transakcji przekształcenia, a następnie przejęcia szkół języków obcych – Szkoła Języków Obcych R. Jeżak Sp. z o.o.

 • Advent International

  Doradztwo właścicielowi Wydawnictw Szkolnych i Pedagogicznych S.A. w transakcji wydzielenia, a następnie przejęcia Empik School.

 • Nowa Era sp. z o.o. / Sanoma

  Doradztwo przy wewnątrzgrupowej restrukturyzacji grupy Sanoma w Polsce. Doradztwo obejmowało przeprowadzenie podziału przez wydzielenie jednej ze spółek z grupy, tj. Young Digital Poland S.A., dla której Nowa Era sp. z o.o. stanowiła spółkę przejmującą i przejmowała zorganizowaną część przedsiębiorstwa. Kancelaria uczestniczyła w przygotowaniu struktury, sporządzeniu planu podziału, rejestracji podziału w KRS, a także doradzała w kwestiach związanych z odpowiedzialnością za przejmowane zobowiązania (przejęcie praw i obowiązków w związku z przejęciem części biznesu).

 • Liberty Global i UPC

  Doradztwo w procesie wyjścia z inwestycji w sieć telewizji kablowej Aster obejmującym zawarcie licznych umów umożliwiających przeprowadzenie transakcji, w tym umów typu TSA (Transitional Service Agreement).

Praktyki
 1. 01. Fuzje i przejęcia
 2. 02. Private equity i venture capital
 3. 03. Pozyskanie inwestora
 4. 04. Oferty akcji
 5. 05. Emisje obligacji
 6. 06. Due diligence
 7. 07. Nieruchomości i proces inwestycyjny
 8. 08. Przejęcia, transakcje rynku kapitałowego
 9. 09. Administrowanie zabezpieczeniami
 10. 10. Fundusze inwestycyjne
 11. 11. Doradztwo regulacyjne
 12. 12. Prawo gospodarcze
 13. 13. Restrukturyzacje
 14. 14. Pozyskanie finansowania
 15. 15. Rozwiązywanie sporów
 16. 16. Prawo konkurencji
 17. 17. Programy opcji managerskich
 18. 18. Prawo pracy
 19. 19. Własność intelektualna
 20. 20. Ochrona danych osobowych