Fundusze inwestycyjne

Prawnicy Kancelarii wyróżniają się bogatym doświadczeniem w zakresie obsługi działających na rynku kapitałowym podmiotów nadzorowanych, w tym towarzystw funduszy inwestycyjnych, funduszy inwestycyjnych (UCITS, AFI) przeznaczonych dla szerokiego grona inwestorów, jak i funduszy dedykowanych, alternatywnych spółek inwestycyjnych (ASI i ZASI), firm inwestycyjnych oraz podmiotów z nimi współpracujących.

Nasze kompetencje i doświadczenie w tej dziedzinie obejmują między innymi:

 • doradztwo prawne w zakresie tworzenia i funkcjonowania podmiotów rynku kapitałowego, w tym przygotowywanie niezbędnych regulacji wewnętrznych oraz reprezentowanie klientów w postępowaniach administracyjnych dotyczących uzyskania zezwoleń na utworzenie lub rozszerzenie działalności towarzystw funduszy inwestycyjnych, alternatywnych spółek inwestycyjnych (ASI), firm inwestycyjnych oraz dystrybutorów tytułów uczestnictwa funduszy inwestycyjnych,
 • wsparcie towarzystw funduszy inwestycyjnych w procesie uzyskiwania zgód KNF na powołanie członków zarządu oraz innych zezwoleń wymaganych przez przepisy prawa,
 • reprezentację podmiotów rynku kapitałowego w postępowaniach przed organami administracji publicznej sprawach kwestiach  dotyczących sankcji administracyjnych oraz w sprawach dochodzenia odszkodowań za szkody wywołane bezprawnymi decyzjami administracyjnymi,
 • kompleksową pomoc prawną przy tworzeniu funduszy inwestycyjnych typu zamkniętego, typu otwartego oraz funduszy sekurytyzacyjnych, w tym przygotowywanie projektów statutów funduszy inwestycyjnych, prospektów informacyjnych, warunków emisji, a także umów zawieranych przez towarzystwa funduszy inwestycyjnych i fundusze oraz umów dotyczących nabywania i zbywania aktywów przez fundusze; bierzemy także udział w przygotowywaniu oraz w procesach zatwierdzania prospektów publicznych certyfikatów inwestycyjnych emitowanych przez fundusze inwestycyjne zamknięte,
 • pomoc prawną w zakresie ustalania warunków uczestnictwa przez klientów w funduszach inwestycyjnych, w tym doradztwo w zakresie wszelkich umów o współpracy zawieranych pomiędzy inwestorem a towarzystwem funduszy inwestycyjnych,
 • pomoc prawną oraz reprezentację prawną klientów przed organem nadzoru w zakresie nabywania i zbywania znacznych pakietów akcji podmiotów nadzorowanych (w tym towarzystw funduszy inwestycyjnych i firm inwestycyjnych), a także przy przejęciu zarządzania funduszami inwestycyjnymi,
 • wsparcie w zawiadomieniu o zamiarze wprowadzenia funduszy zagranicznych do obrotu na terenie RP,
 • kompleksowe wsparcie w zakresie implementacji przepisów prawa oraz dostosowywania regulacji wewnętrznych do zmieniającego się otoczenia prawnego; nasi prawnicy posiadają bogatą wiedzę oraz doświadczenie w zakresie wdrażania takich regulacji jak MiFID II, AIFMD, MAR, EMIR czy AML,
 • pomoc prawną na rzecz uczestników (inwestorów) w zakresie dochodzenia przez nich roszczeń wobec podmiotów zarządzających funduszami inwestycyjnymi, bądź innymi formami indywidualnego lub zbiorowego inwestowania aktywów klientów, a także pomoc prawną depozytariuszom funduszy inwestycyjnych w sprawach dochodzenia roszczeń na rzecz uczestników funduszy inwestycyjnych.

Zrealizowane projekty

 • Enterprise Investors

  Doradztwo w związku z nabyciem funduszu Skarbiec TFI.

 • Spółka inwestująca na rynku nieruchomości

  Doradztwo przy przygotowaniu dokumentacji FIZAN.

 • Kilka towarzystw funduszy inwestycyjnych

  Doradztwo w zakresie wdrożenia pakietu regulacyjnego MiFID II.

Praktyki
 1. 01. Fuzje i przejęcia
 2. 02. Private equity i venture capital
 3. 03. Pozyskanie inwestora
 4. 04. Oferty akcji
 5. 05. Emisje obligacji
 6. 06. Due diligence
 7. 07. Nieruchomości i proces inwestycyjny
 8. 08. Przejęcia, transakcje rynku kapitałowego
 9. 09. Administrowanie zabezpieczeniami
 10. 10. Fundusze inwestycyjne
 11. 11. Doradztwo regulacyjne
 12. 12. Prawo gospodarcze
 13. 13. Restrukturyzacje
 14. 14. Pozyskanie finansowania
 15. 15. Rozwiązywanie sporów
 16. 16. Prawo konkurencji
 17. 17. Programy opcji managerskich
 18. 18. Prawo pracy
 19. 19. Własność intelektualna
 20. 20. Ochrona danych osobowych