Fundusze inwestycyjne

Prawnicy Kancelarii wyróżniają się bogatym doświadczeniem praktycznym w zakresie obsługi podmiotów nadzorowanych na rynku kapitałowym, w tym towarzystw funduszy inwestycyjnych, funduszy inwestycyjnych, alternatywnych spółek inwestycyjnych (ASI i ZASI), firm inwestycyjnych oraz podmiotów z nimi współpracujących.

Nasze kompetencje i doświadczenie w tej dziedzinie obejmują między innymi:

 • doradztwo prawne w zakresie tworzenia i funkcjonowania podmiotów rynku kapitałowego, w tym reprezentację klientów w postępowaniach administracyjnych dotyczących uzyskania zezwoleń na utworzenie lub rozszerzenie działalności towarzystw funduszy inwestycyjnych, alternatywnych spółek inwestycyjnych (ASI), firm inwestycyjnych oraz dystrybutorów tytułów uczestnictwa funduszy inwestycyjnych,
 • reprezentację podmiotów rynku kapitałowego w postępowaniach przed organami administracji publicznej w sprawach dotyczących sankcji administracyjnych oraz w sprawach dochodzenia odszkodowań za szkody wywołane bezprawnymi decyzjami administracyjnymi,
 • kompleksową pomoc prawną przy tworzeniu funduszy inwestycyjnych typu zamkniętego, typu otwartego oraz funduszy sekurytyzacyjnych, w tym przygotowanie projektów statutów funduszy inwestycyjnych, regulaminów, warunków emisji, a także umów zawieranych przez towarzystwa funduszy inwestycyjnych i fundusze oraz umów dotyczących nabywania i zbywania aktywów przez fundusze; bierzemy także udział w przygotowywaniu oraz w procesach zatwierdzania prospektów emisyjnych publicznych certyfikatów inwestycyjnych emitowanych przez fundusze inwestycyjne zamknięte,
 • pomoc prawną w zakresie ustalania warunków uczestnictwa przez klientów w funduszach inwestycyjnych, w tym doradztwo w zakresie wszelkich umów o współpracy zawieranych pomiędzy inwestorem a towarzystwem funduszy inwestycyjnych (lub funduszem inwestycyjnym),
 • pomoc prawną w zakresie nabywania i zbywania akcji towarzystw funduszy inwestycyjnych, a także przy przejęciu zarządzania funduszami inwestycyjnymi,
 • kompleksowe wsparcie w zakresie implementacji przepisów prawa; nasi prawnicy posiadają bogatą wiedzę oraz doświadczenie w zakresie wdrażania takich regulacji jak MiFID II, UCITS/ZAFI/ASI, MAR, EMIR czy AML,
 • pomoc prawną na rzecz uczestników (inwestorów) w zakresie dochodzenia przez nich roszczeń wobec podmiotów zarządzających funduszami inwestycyjnymi, bądź innymi formami indywidualnego lub zbiorowego inwestowania aktywów klientów, a także pomoc prawną depozytariuszom funduszy inwestycyjnych w sprawach dochodzenia roszczeń na rzecz uczestników funduszy inwestycyjnych.

Zrealizowane projekty

 • Enterprise Investors

  Doradztwo w związku z nabyciem funduszu Skarbiec TFI.

 • Spółka inwestująca na rynku nieruchomości

  Doradztwo przy przygotowaniu dokumentacji FIZAN.

 • Kilka towarzystw funduszy inwestycyjnych

  Doradztwo w zakresie wdrożenia pakietu regulacyjnego MiFID II.

Praktyki
 1. 01. Fuzje i przejęcia
 2. 02. Private equity i venture capital
 3. 03. Pozyskanie inwestora
 4. 04. Oferty akcji
 5. 05. Emisje obligacji
 6. 06. Due diligence
 7. 07. Restrukturyzacje
 8. 08. Nieruchomości
 9. 09. Administrowanie zabezpieczeniami
 10. 10. Fundusze inwestycyjne
 11. 11. Doradztwo regulacyjne
 12. 12. Rozwiązywanie sporów
 13. 13. Przejęcia, transakcje rynku kapitałowego
 14. 14. Pozyskanie finansowania
 15. 15. Prawo gospodarcze
 16. 16. Prawo konkurencji
 17. 17. Programy opcji managerskich
 18. 18. Prawo pracy
 19. 19. Własność intelektualna
 20. 20. Ochrona danych osobowych