Prawo gospodarcze

Kancelaria posiada bogate doświadczenie w sprawach związanych z tworzeniem, bieżącą obsługą oraz likwidacją spółek, ich połączeniami, podziałami i przekształceniami. Świadczymy usługi obejmujące między innymi:

 • przeprowadzanie badań prawnych (due dilligence) spółek prawa handlowego,
 • przygotowywanie opinii prawnych w sprawie wykładni i stosowania przepisów prawa spółek oraz innych przepisów związanych z funkcjonowaniem spółek prawa handlowego,
 • zakładanie spółek, w tym sporządzanie umów spółek, statutów spółek, regulaminów działania rad nadzorczych i zarządów,
 • przygotowanie i negocjowanie umów pomiędzy wspólnikami lub akcjonariuszami spółek (w tym umowy wspólników, umowy joint-venture),
 • bieżącą obsługę korporacyjną spółek, w tym przygotowywanie projektów uchwał organów spółek, przygotowanie i przeprowadzanie walnych zgromadzeń i zgromadzeń wspólników oraz posiedzeń rad nadzorczych i zarządów,
 • opiniowanie i interpretację dokumentów korporacyjnych spółek,
 • reprezentowanie klientów na zgromadzeniach wspólników lub walnych zgromadzeniach,
 • kompleksową obsługę procesów przekształceń, łączeń i podziałów spółek, w tym emisji udziałów, akcji lub instrumentów dłużnych,
 • doradztwo w sporach pomiędzy wspólnikami oraz pomiędzy wspólnikiem i organami spółki jak również w sporach dotyczących przestrzegania praw mniejszości i dobrych obyczajów,
 • doradztwo w sprawach związanych z zaskarżaniem uchwał organów spółek, w tym sprawach o ustalenie nieistnienia uchwał,
 • doradztwo przy powoływaniu i odwoływaniu członków organów,
 • przygotowywanie umów o zarządzanie, kontraktów menedżerskich, umów o zakazie konkurencji oraz innych umów z członkami zarządu oraz pozostałymi osobami z kadry kierowniczej,
 • przygotowywanie i wprowadzanie systemów motywacyjnych dla kadry kierowniczej,
 • doradztwo przy sprzedaży i obciążaniu akcji lub udziałów w spółkach, przy podwyższaniu i obniżaniu kapitału zakładowego, umarzaniu akcji lub udziałów, przymusowym wykupie i odkupie akcji oraz wyłączeniu wspólnika,
 • rozwiązanie i likwidację spółek,
 • doradztwo w innych sprawach gospodarczych,
 • doradztwo w zakresie możliwych opcji częściowej restrukturyzacji zadłużenia spółki publicznej w ramach postępowania restrukturyzacyjnego.


Zrealizowane projekty

 • Empik Media & Fashion S.A.

  Doradztwo w restrukturyzacji spółek zależnych zlokalizowanych na Cyprze, w Rosji i na Ukrainie.

 • Spółka produkująca materiały budowlane

  Doradztwo w procesie wydzielenia ze spółki zorganizowanej części przedsiębiorstwa świadczącej usługi produkcji wyrobów cementowych i elementów konstrukcyjnych.

 • Międzynarodowy koncern dystrybucji wyrobów alkoholowych

  Doradztwo w procesie wydzielenia ze spółki zorganizowanej części przedsiębiorstwa zajmującej się produkcją wyrobów alkoholowych.

 • Podmioty powiązane w ramach grupy kapitałowej

  Doradztwo przy sporządzaniu umów pożyczek pomiędzy podmiotami powiązanymi w ramach grupy kapitałowej.

 • Spółki z branży aptecznej

  Doradztwo w zakresie przekształceń podmiotowych zgodnych z ograniczeniami prawnymi dotyczącymi prowadzenia działalności aptecznej.

 • Spółki z branży produkcyjnej

  Doradztwo w restrukturyzacji obejmującej między innymi wydzielenie zorganizowanej części przedsiębiorstwa.

 • Fundusz private equity

  Doradztwo w zakresie transgranicznego połączenia spółek portfelowych z Polski i Luksemburga.

 • Grupa kapitałowa

  Doradztwo w procesie restrukturyzacji grupy kapitałowej, obejmującym między innymi proces połączenia odwrotnego dwóch spółek z branży produkcyjnej (tzw. downstream merger).

 • Spółka akcyjna

  Doradztwo w sporządzeniu i negocjowaniu umów dot. wynagrodzenia dla członków zarządu i managerów w związku z transakcją sprzedaży spółki akcyjnej (Exit Bonus Agreement).

 • Spółki osobowe

  Doradztwo w utworzeniu złożonej, wielopoziomowej struktury kapitałowej opartej o spółki osobowe, stanowiącej rodzaj funduszu inwestycyjnego.

Praktyki
 1. 01. Fuzje i przejęcia
 2. 02. Private equity i venture capital
 3. 03. Pozyskanie inwestora
 4. 04. Oferty akcji
 5. 05. Emisje obligacji
 6. 06. Due diligence
 7. 07. Nieruchomości i proces inwestycyjny
 8. 08. Przejęcia, transakcje rynku kapitałowego
 9. 09. Administrowanie zabezpieczeniami
 10. 10. Fundusze inwestycyjne
 11. 11. Doradztwo regulacyjne
 12. 12. Prawo gospodarcze
 13. 13. Restrukturyzacje
 14. 14. Pozyskanie finansowania
 15. 15. Rozwiązywanie sporów
 16. 16. Prawo konkurencji
 17. 17. Programy opcji managerskich
 18. 18. Prawo pracy
 19. 19. Własność intelektualna
 20. 20. Ochrona danych osobowych