Prawo gospodarcze

Kancelaria posiada bogate doświadczenie w sprawach związanych z tworzeniem, bieżącą obsługą oraz likwidacją spółek, ich połączeniami, podziałami i przekształceniami. Świadczymy usługi obejmujące między innymi:

 • przeprowadzanie badań prawnych (due dilligence) spółek prawa handlowego,
 • przygotowywanie opinii prawnych w sprawie wykładni i stosowania przepisów prawa spółek oraz innych przepisów związanych z funkcjonowaniem spółek prawa handlowego,
 • zakładanie spółek, w tym sporządzanie umów spółek, statutów spółek, regulaminów działania rad nadzorczych i zarządów,
 • przygotowanie i negocjowanie umów pomiędzy wspólnikami lub akcjonariuszami spółek (w tym umowy wspólników, umowy joint-venture),
 • bieżącą obsługę korporacyjną spółek, w tym przygotowywanie projektów uchwał organów spółek, przygotowanie i przeprowadzanie walnych zgromadzeń i zgromadzeń wspólników oraz posiedzeń rad nadzorczych i zarządów,
 • opiniowanie i interpretację dokumentów korporacyjnych spółek,
 • reprezentowanie klientów na zgromadzeniach wspólników lub walnych zgromadzeniach,
 • kompleksową obsługę procesów przekształceń, łączeń i podziałów spółek, w tym emisji udziałów, akcji lub instrumentów dłużnych,
 • doradztwo w sporach pomiędzy wspólnikami oraz pomiędzy wspólnikiem i organami spółki jak również w sporach dotyczących przestrzegania praw mniejszości i dobrych obyczajów,
 • doradztwo w sprawach związanych z zaskarżaniem uchwał organów spółek, w tym sprawach o ustalenie nieistnienia uchwał,
 • doradztwo przy powoływaniu i odwoływaniu członków organów,
 • przygotowywanie umów o zarządzanie, kontraktów menedżerskich, umów o zakazie konkurencji oraz innych umów z członkami zarządu oraz pozostałymi osobami z kadry kierowniczej,
 • przygotowywanie i wprowadzanie systemów motywacyjnych dla kadry kierowniczej,
 • doradztwo przy sprzedaży i obciążaniu akcji lub udziałów w spółkach, przy podwyższaniu i obniżaniu kapitału zakładowego, umarzaniu akcji lub udziałów, przymusowym wykupie i odkupie akcji oraz wyłączeniu wspólnika,
 • rozwiązanie i likwidację spółek,
 • doradztwo w innych sprawach gospodarczych,
 • doradztwo w zakresie możliwych opcji częściowej restrukturyzacji zadłużenia spółki publicznej w ramach postępowania restrukturyzacyjnego.


Zrealizowane projekty

 • Klient

  Doradztwo w transakcji obejmującej wystąpienie wspólnika-założyciela ze spółki osobowej za ustalonym wynagrodzeniem oraz przystąpienie nowego wspólnika-inwestora, połączone w przebudową struktury kapitałowej spółki oraz zawarciem umowy wspólników.

 • Klient

  Doradztwo w negocjowaniu umów dot. zwolnienia z odpowiedzialności członków zarządu (Indemnity Letter).

 • Klient

  Doradztwo w sporządzeniu i negocjowaniu umowy dotyczącej świadczenia usług w celu zachowania integralności operacyjnej (Transitional Service Agreement).

 • Oficjalny importer samochodów i motocykli wiodącej japońskiej marki

  Obsługa bieżąca w zakresie działalności polskiego oddziału.

Praktyki
 1. 01. Fuzje i przejęcia
 2. 02. Private equity i venture capital
 3. 03. Pozyskanie inwestora
 4. 04. Oferty akcji
 5. 05. Emisje obligacji
 6. 06. Due diligence
 7. 07. Nieruchomości i proces inwestycyjny
 8. 08. Przejęcia, transakcje rynku kapitałowego
 9. 09. Administrowanie zabezpieczeniami
 10. 10. Fundusze inwestycyjne
 11. 11. Doradztwo regulacyjne
 12. 12. Prawo gospodarcze
 13. 13. Restrukturyzacje
 14. 14. Pozyskanie finansowania
 15. 15. Rozwiązywanie sporów
 16. 16. Prawo konkurencji
 17. 17. Programy opcji managerskich
 18. 18. Prawo pracy
 19. 19. Własność intelektualna
 20. 20. Ochrona danych osobowych