Rozwiązywanie sporów

Kancelaria oferuje doradztwo w zakresie rozwiązywania sporów (cywilnych, gospodarczych i administracyjnych) przed trybunałami arbitrażowymi, przed sądami powszechnymi i administracyjnymi, ale również przed organami administracyjnymi, w ramach mediacji oraz w drodze negocjacji ugodowych.

Nasze doradztwo, na każdym etapie sporu, ukierunkowane jest na doprowadzenie do rozwiązania sporu na warunkach najbardziej satysfakcjonujących dla klienta.

Zdajemy sobie sprawę, jak ważne dla sytuacji naszego klienta jest szybkie i efektywne reagowanie w obliczu dynamicznych zmian sytuacji finansowej podmiotów gospodarczych.

Zespół Kancelarii, poza znajomością praktyki arbitrażowej, sądowej i administracyjnej, posiada wieloletnie doświadczenie w negocjacjach skomplikowanej dokumentacji transakcyjnej, co ułatwia nam dogłębne zrozumienie potrzeb oraz szybkie dostosowanie się do oczekiwań naszych klientów.

Specjalnością Kancelarii jest doradztwo na etapie przedsądowym, jak również w ramach postępowań arbitrażowych, sądowych i administracyjnych, dotyczące:

 • sporów potransakcyjnych,
 • sporów korporacyjnych,
 • sporów regulacyjnych,
 • sporów handlowych,
 • postępowań restrukturyzacyjnych i upadłościowych.

W obszarze sporów potransakcyjnych doradzamy w szczególności w:

 • sporach dotyczących odpowiedzialności z tytułu zapewnień,
 • sporach dotyczących odpowiedzialności z tytułu indemnity,
 • sporach dotyczących rozliczenia ceny,
 • sporach dotyczących naruszenia zakazu konkurencji,
 • sporach dotyczących naruszenia szczególnych postanowień umów inwestycyjnych, umów wspólników lub umów sprzedaży udziałów lub akcji.

W obszarze sporów korporacyjnych doradzamy w szczególności w:

 • sporach dotyczących własności udziałów lub akcji,
 • sporach dotyczących praw majątkowych i niemajątkowych wspólników,
 • sporach dotyczących wyceny i wartości udziałów lub akcji,
 • sporach dotyczących zaskarżania uchwał organów korporacyjnych,
 • sporach dotyczących prawidłowości ustanowienia organów spółki,
 • sporach dotyczących odpowiedzialności członków zarządu,
 • sporach dotyczących wyłączenia wspólnika lub rozwiązania spółki.

W obszarze sporów regulacyjnych doradzamy w szczególności w:

 • sporach dotyczących prawidłowości wykonywania obowiązków informacyjnych spółek publicznych,
 • sporach i postępowaniach dotyczących wykorzystywania informacji poufnych,
 • sporach dotyczących dopuszczalności wykonywania głosów na walnych zgromadzeniach w spółkach publicznych,
 • sporach dotyczących prawidłowości ujawnień w prospektach emisyjnych,
 • sporach dotyczących prawidłowego zarządzania funduszami inwestycyjnymi,
 • sporach dotyczących prawidłowości działania domów maklerskich, firm inwestycyjnych i banków depozytariuszy,
 • postępowaniach prowadzonych przed Komisją Nadzoru Finansowego.

W obszarze sporów handlowych doradzamy w szczególności w następujących obszarach:

 • roszczeń z tytułu nieprawidłowego wykonania umów handlowych, w tym obowiązku naprawienia szkody,
 • ochrony konsumentów i czynów nieuczciwej konkurencji,
 • nieprawidłowego wykonania robót budowlanych,
 • odpowiedzialności za produkty farmaceutyczne,
 • egzekucji i wyłączenia spod egzekucji rzeczy.

W postępowaniach restrukturyzacyjnych i upadłościowych doradzamy w szczególności w następujących obszarach:

 • wszczynania postepowania restrukturyzacyjnego lub zgłaszania upadłości wobec spółek,
 • zgłaszania roszczeń wierzycieli w ramach postępowania restrukturyzacyjnego i upadłościowego,
 • reprezentacji spółek zagrożonych upadłością lub restrukturyzacją, jak również wierzycieli takich spółek we wszelkich aspektach postępowań restrukturyzacyjnych lub upadłościowych.

W ramach praktyki rozwiązywania sporów nasze doradztwo obejmuje, w szczególności:

 • analizę stanu prawnego i faktycznego pozwalające na ocenę szans pozytywnego rozstrzygnięcia sporu, oszacowanie jego skutków, czasu trwania oraz kosztów,
 • przygotowanie strategii prowadzenia sporu,
 • przeprowadzenia czynności przygotowawczych przed wdaniem się w spór tak, aby jego prowadzenie było jak najmniejszym obciążeniem dla działalności klienta,
 • negocjacje ugodowe przed wdaniem się w spór lub w trakcie trwającego sporu, w tym w ramach postępowań mediacyjnych,
 • reprezentację w postępowaniach arbitrażowych oraz sądowych i administracyjnych na każdym ich etapie,
 • reprezentację w postępowaniach egzekucyjnych i zabezpieczających.

Zrealizowane projekty

 • Międzynarodowy fundusz private equity

  Doradztwo w postępowaniu arbitrażowym dotyczącym odpowiedzialności z tytułu naruszenia zapewnień oraz indemnity w umowie sprzedaży udziałów, toczącym się przed Sądem Arbitrażowym przy Krajowej Izbie Gospodarczej. Przedmiotem postępowania była odpowiedzialność funduszu z tytułu naruszenia zapewnień (nieprawdziwość na dzień podpisania) oraz odpowiedzialność funduszu jako sprzedającego za określone kategorie tzw. specyficznych ryzyk (indemnity). W ramach postępowania istotne znaczenie miała także kwestia blokady na rachunku escrow środków przeznaczonych na zabezpieczenie ryzyk, stanowiących także część ceny sprzedaży płatnej z tytułu zawarcia transakcji.

 • Spółka z branży produkcji akumulatorów i instalacji elektrycznych

  Doradztwo spółce jako powodowi w postępowaniu arbitrażowym przed Sądem Arbitrażowym przy Krajowej Izbie Gospodarczej w wielowątkowej sprawie dotyczącej dochodzenia wobec sprzedającego roszczeń na podstawie umowy sprzedaży przedsiębiorstwa (dużego zakładu produkcyjnego działającego w skali międzynarodowej). Roszczenie dotyczyło między innymi odpowiedzialności sprzedającego z tytułu naruszenia zapewnień oraz zwolnienia z odpowiedzialności przez sprzedającego.

 • Międzynarodowy fundusz private equity

  Doradztwo w zakończonym ugodą sporze dotyczącym rozliczenia ceny z tytułu sprzedaży akcji.

 • Spółka portfelowa międzynarodowego funduszu private equity

  Doradztwo w zakończonym ugodą sporze dotyczącym dochodzenia roszczeń z tytułu naruszenia zapewnień w umowie sprzedaży udziałów.

 • Spółka portfelowa międzynarodowego funduszu private equity

  Doradztwo w zakończonym ugodą sporze z bankiem dotyczącym odpowiedzialności z tytułu niewykonania umowy handlowej.

 • Akcjonariusz międzynarodowej spółki z branży farmaceutycznej

  Doradztwo w postępowaniach dotyczących zaskarżenia uchwał walnego zgromadzenia. Doradztwo obejmowało reprezentację akcjonariusza skarżącego uchwałę walnego zgromadzenia domagającego się uchylenia uchwały jako sprzecznej ze statutem spółki oraz dobrymi obyczajami i mającej na celu pokrzywdzenie akcjonariusza.

 • Akcjonariusz międzynarodowej spółki z branży farmaceutycznej

  Doradztwo akcjonariuszowi międzynarodowej spółki z branży farmaceutycznej, w którego imieniu złożona została interwencja uboczna, w postępowaniu, w którym zarząd wniósł pozew przeciwko spółce o stwierdzenie nieważności jednego z postanowień statutu spółki w zakresie w jakim postanowienie to przyznawało określenie uprawnienie osobiste dla akcjonariusza.

 • Akcjonariusz spółki z branży finansowej

  Doradztwo w postepowaniu sądowym o stwierdzenie nieważności uchwały walnego zgromadzenia w sprawie pozbawienia akcjonariusza prawa głosu z powodu niedopełnienia przez akcjonariusza obowiązków informacyjnych.

 • Akcjonariusz spółki z branży finansowej

  Doradztwo w postępowaniu sądowym dotyczącym zaskarżenia uchwały walnego zgromadzenia w sprawie wyrażenia zgody na zmianę statutu. Działania podjęte na rzecz akcjonariusza obejmowały zgłoszenie sprzeciwu oraz zaskarżenie uchwały o zmianie statutu spółki prowadzącej działalność leasingową. Zmiany statutu rozszerzały m.in. uprawnienia do samodzielnego działania zarządu bez autoryzacji decyzji rady nadzorczej oraz przyznanie uprawnień osobistych do powoływania członków zarządu dwóm akcjonariuszom.

 • Polska spółka giełdowa

  Doradztwo w postępowaniu w sprawie unieważnienia uchwał akcjonariusza spółki celowej (SPV), przejęcia kontroli nad tą spółką celową (SPV) (prawie 30 postępowań).

Praktyki
 1. 01. Fuzje i przejęcia
 2. 02. Private equity i venture capital
 3. 03. Pozyskanie inwestora
 4. 04. Oferty akcji
 5. 05. Emisje obligacji
 6. 06. Due diligence
 7. 07. Nieruchomości i proces inwestycyjny
 8. 08. Przejęcia, transakcje rynku kapitałowego
 9. 09. Administrowanie zabezpieczeniami
 10. 10. Fundusze inwestycyjne
 11. 11. Doradztwo regulacyjne
 12. 12. Prawo gospodarcze
 13. 13. Restrukturyzacje
 14. 14. Pozyskanie finansowania
 15. 15. Rozwiązywanie sporów
 16. 16. Prawo konkurencji
 17. 17. Programy opcji managerskich
 18. 18. Prawo pracy
 19. 19. Własność intelektualna
 20. 20. Ochrona danych osobowych