Restrukturyzacje

Oferujemy doradztwo w zakresie szeroko rozumianej restrukturyzacji i optymalizacji działalności oraz w zakresie sądowych procedur upadłościowych i restrukturyzacyjnych, zwłaszcza w przypadku pogorszenia się warunków rynkowych, wystąpienia trudności w realizowaniu zobowiązań i zagrożenia niewypłacalnością.

Zdajemy sobie sprawę, jak ważne jest szybkie i efektywne reagowanie w obliczu dynamicznych zmian sytuacji finansowej podmiotów gospodarczych.

Zespół Kancelarii posiada wieloletnie doświadczenie w doradztwie obejmującym projekty restrukturyzacji i optymalizacji realizowane zarówno na rzecz całych grup kapitałowych, jak i poszczególnych podmiotów, w tym także przedsiębiorstw rodzinnych. Usługi w tym zakresie świadczymy na rzecz przedsiębiorstw w procesie restrukturyzacji, wierzycieli, dłużników, inwestorów, osób odpowiedzialnych za zarządzanie mieniem przedsiębiorstw, a także banków i innych instytucji finansowych.

Nasze doradztwo obejmuje wsparcie na każdym etapie restrukturyzacji, poczynając od przygotowania założeń i koncepcji, a także struktury planowanej restrukturyzacji lub optymalizacji, aż po jej wprowadzenie. Prowadzimy też niezbędne rejestracje we właściwych sądach i rejestrach oraz stosowne postępowania sądowe.

Specjalnością Kancelarii są restrukturyzacje korporacyjne oraz majątkowe, a także restrukturyzacja zadłużenia, w tym zadłużenia obligacyjnego.

Doradzamy także w związku z nowymi typami procedur restrukturyzacyjnych wprowadzonych w Polsce w związku z pandemią COVID-19.

W ramach restrukturyzacji doradzamy m.in:

 • przy wyborze i opracowaniu struktury najbardziej optymalnej formy restrukturyzacji,
 • w procesach fuzji i przejęć, podziałów, przekształceń i innych form reorganizacji spółek handlowych, spółek cywilnych i przedsiębiorców prowadzących jednoosobowe działalności gospodarcze,
 • w transakcjach nabycia i sprzedaży udziałów lub akcji (share deal), nabycia i sprzedaży przedsiębiorstw, zorganizowanej części przedsiębiorstwa lub wybranych składników majątkowych (asset deal),
 • w procesie pozyskania inwestora oraz pozyskania finansowania kredytowego i obligacyjnego dla podmiotów w restrukturyzacji oraz restrukturyzacji istniejącego finansowania,
 • inwestorom przy dokonywaniu inwestycji w ramach restrukturyzacji, w tym przy sporządzaniu i negocjowaniu umów inwestycyjnych, porozumień wspólników i akcjonariuszy,
 • przy emisjach nowych udziałów i akcji realizowanych w celu dokapitalizowania spółki,
 • przy przeprowadzaniu analiz prawnych przedsiębiorstw w restrukturyzacji (due diligence) w związku z planowanym nabyciem praw i obowiązków w spółce osobowej, udziałów lub akcji w spółce kapitałowej lub przedsiębiorstw; przed podjęciem decyzji o łączeniu, podziale, przekształceniu podmiotów gospodarczych czy decyzji o inwestycji kapitałowej,
 • przy analizie problemów dot. sukcesji praw i obowiązków, sukcesji zezwoleń, koncesji oraz ulg, praw i obowiązków pracowniczych, odpowiedzialności za zobowiązania oraz wpływu planowanego sposobu restrukturyzacji na stosunki umowne,
 • w czynnościach post-restrukturyzacyjnych.

Ponadto, wielokrotnie doradzaliśmy w procesach pozyskiwania finansowania oraz restrukturyzacji zadłużenia, w tym zwłaszcza w zakresie:

 • w procesie restrukturyzacji zadłużenia, w tym bankowego,
 • obsługi prawnej spółek emitujących obligacje (emitentów), podmiotów nabywających obligacje (obligatariuszy), jak również firm inwestycyjnych obsługujących emisje obligacji,
 • doradztwa przy czynnościach związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem emisji obligacji, reprezentacji przed KDPW lub KNF oraz nadzorowania wykonania obowiązków określonych w warunkach emisji,
 • administrowania zabezpieczeniami, w tym ustanowionymi w ramach emisji obligacji; posiadamy doświadczenie w administrowaniu różnymi rodzajami zabezpieczeń, włączając w to w szczególności poręczenia, zastawy, hipoteki, cesje na zabezpieczenie, jak również oświadczenia o poddaniu się egzekucji,
 • restrukturyzacji zadłużenia i zmiany warunków emisji obligacji emitentów (ustanowienie lub zwiększenie zabezpieczenia, odroczenie spłaty, zmiana zasad spłaty, zwiększenie długu obligacyjnego po rozłożeniu spłaty),
 • ustanawiania i administrowania zabezpieczeniami obligacji wyemitowanych pierwotnie jako niezabezpieczone, z uwagi na pogorszenie sytuacji finansowej emitentów i zgłaszane przez obligatariuszy żądania ustanowienia zabezpieczeń,
 • zmiany warunków emisji obligacji w ramach rozmów z wierzycielami (obligatariuszami), w tym dostosowywanie treści warunków emisji obligacji do przygotowanych propozycji układowych (w postepowaniu układowym).

Dodatkowo, w ramach doradztwa prawnego w zakresie restrukturyzacji świadczymy również usługi w następujących obszarach:

 • restrukturyzacji zatrudnienia, w tym w ramach procesów zwolnień indywidualnych i grupowych, zmiany form zatrudnienia pracowników, przejścia zakładów pracy na innego pracodawcę, outsourcingu pracowników,
 • outsourcingu zewnętrznego, w tym w ramach przygotowania i negocjowania umów outsourcingowych, prawnych zabezpieczeń interesów i sytuacji podmiotu outsoursującego, zwłaszcza w zakresie udostępnianych informacji poufnych i przetwarzania danych osobowych,
 • negocjowania, zawierania, rozwiązywania i należytego zabezpieczania wykonania umów zawieranych z podmiotami w procesie restrukturyzacji,
 • doradztwa na rzecz członków organów spółek w restrukturyzacji bądź zagrożonych niewypłacalnością, w tym zwłaszcza w zakresie ich odpowiedzialności z tytułu podejmowanych działań,
 • doradztwa w zakresie ustanawiania zabezpieczeń w zawieranych umowach, chroniących przed skutkami niewypłacalności klientów i kontrahentów,
 • restrukturyzacji sądowych, w tym w ramach reprezentacji zarówno dłużników, jak i wierzycieli we wszystkich postępowaniach restrukturyzacyjnych, w tym sanacyjnych,
 • zgłaszania wierzytelności w postępowaniu upadłościowym i reprezentacji wierzycieli w postępowaniu upadłościowym,
 • reprezentacji wierzycieli w postępowaniu układowym (doradztwo w zakresie zawarcia układu, reprezentacja na zgromadzeniu wierzycieli).

Zrealizowane projekty

 • Grupa inwestycyjna

  Doradztwo w zakresie negocjacji warunków umowy inwestycyjnej, której przedmiotem było pozyskanie finansowania na budowę luksusowego apartamentowca wakacyjnego z wykorzystaniem struktury JV.

 • Spółki z branży aptecznej

  Doradztwo w zakresie przekształceń podmiotowych zgodnych z ograniczeniami prawnymi dotyczącymi prowadzenia działalności aptecznej.

 • Grupa kapitałowa

  Doradztwo w procesie restrukturyzacji grupy kapitałowej, obejmującym między innymi połączenie spółki komandytowej i spółki z ograniczoną odpowiedzialnością.

 • Wiodący doradca finansowy w Polsce

  Doradztwo przy pozyskaniu inwestora i zawarciu umowy inwestycyjnej.

 • Niemiecki fundusz inwestycyjny

  Doradztwo w zakresie prawnych i korporacyjnych aspektów restrukturyzacji przedsiębiorstwa centrum handlowego zlokalizowanego w Katowicach oraz hotelu zlokalizowanego w Krakowie.

 • Polska giełdowa spółka z branży nieruchomościowej

  Doradztwo w procesie negocjacji umowy inwestycyjnej oraz tworzenia struktury JV – spółki celowej powołanej do budowy jednego z najwyższych planowanych budynków biurowych w Warszawie.

 • Polski oddział francuskiej spółki z branży nieruchomościowej

  Doradztwo w zakresie utworzenia struktury joint venture – spółki celowej powołanej do budowy centrum handlowego.

 • Inwestor z branży nieruchomości

  Doradztwo w ramach reprezentacji w postępowaniu upadłościowym z możliwością zawarcia układu, w tym także zastępstwo procesowe w ramach ww. postępowania.

 • Spółka z branży produkcyjnej

  Doradztwo w restrukturyzacji obejmującej między innymi wydzielenie zorganizowanej części przedsiębiorstwa.

 • Niemiecka grupa działająca w branży złomowej

  Doradztwo w restrukturyzacji polskiej spółki zależnej.

Praktyki
 1. 01. Fuzje i przejęcia
 2. 02. Private equity i venture capital
 3. 03. Pozyskanie inwestora
 4. 04. Oferty akcji
 5. 05. Emisje obligacji
 6. 06. Due diligence
 7. 07. Restrukturyzacje
 8. 08. Nieruchomości
 9. 09. Administrowanie zabezpieczeniami
 10. 10. Fundusze inwestycyjne
 11. 11. Doradztwo regulacyjne
 12. 12. Rozwiązywanie sporów
 13. 13. Przejęcia, transakcje rynku kapitałowego
 14. 14. Pozyskanie finansowania
 15. 15. Prawo gospodarcze
 16. 16. Prawo konkurencji
 17. 17. Programy opcji managerskich
 18. 18. Prawo pracy
 19. 19. Własność intelektualna
 20. 20. Ochrona danych osobowych