Restrukturyzacje

Oferujemy doradztwo w zakresie szeroko rozumianej restrukturyzacji i optymalizacji działalności oraz w zakresie sądowych procedur upadłościowych i restrukturyzacyjnych, zwłaszcza w przypadku pogorszenia się warunków rynkowych, wystąpienia trudności w realizowaniu zobowiązań i zagrożenia niewypłacalnością.

Zdajemy sobie sprawę, jak ważne jest szybkie i efektywne reagowanie w obliczu dynamicznych zmian sytuacji finansowej podmiotów gospodarczych.

Zespół Kancelarii posiada wieloletnie doświadczenie w doradztwie obejmującym projekty restrukturyzacji i optymalizacji realizowane zarówno na rzecz całych grup kapitałowych, jak i poszczególnych podmiotów, w tym także przedsiębiorstw rodzinnych. Usługi w tym zakresie świadczymy na rzecz przedsiębiorstw w procesie restrukturyzacji, wierzycieli, dłużników, inwestorów, osób odpowiedzialnych za zarządzanie mieniem przedsiębiorstw, a także banków i innych instytucji finansowych.

Nasze doradztwo obejmuje wsparcie na każdym etapie restrukturyzacji, poczynając od przygotowania założeń i koncepcji, a także struktury planowanej restrukturyzacji lub optymalizacji, aż po jej wprowadzenie. Prowadzimy też niezbędne rejestracje we właściwych sądach i rejestrach oraz stosowne postępowania sądowe.

Specjalnością Kancelarii są restrukturyzacje korporacyjne oraz majątkowe, a także restrukturyzacja zadłużenia, w tym zadłużenia obligacyjnego.

Doradzamy także w związku z nowymi typami procedur restrukturyzacyjnych wprowadzonych w Polsce w związku z pandemią COVID-19.

W ramach restrukturyzacji doradzamy m.in:

 • przy wyborze i opracowaniu struktury najbardziej optymalnej formy restrukturyzacji,
 • w procesach fuzji i przejęć, podziałów, przekształceń i innych form reorganizacji spółek handlowych, spółek cywilnych i przedsiębiorców prowadzących jednoosobowe działalności gospodarcze,
 • w transakcjach nabycia i sprzedaży udziałów lub akcji (share deal), nabycia i sprzedaży przedsiębiorstw, zorganizowanej części przedsiębiorstwa lub wybranych składników majątkowych (asset deal),
 • w procesie pozyskania inwestora oraz pozyskania finansowania kredytowego i obligacyjnego dla podmiotów w restrukturyzacji oraz restrukturyzacji istniejącego finansowania,
 • inwestorom przy dokonywaniu inwestycji w ramach restrukturyzacji, w tym przy sporządzaniu i negocjowaniu umów inwestycyjnych, porozumień wspólników i akcjonariuszy,
 • przy emisjach nowych udziałów i akcji realizowanych w celu dokapitalizowania spółki,
 • przy przeprowadzaniu analiz prawnych przedsiębiorstw w restrukturyzacji (due diligence) w związku z planowanym nabyciem praw i obowiązków w spółce osobowej, udziałów lub akcji w spółce kapitałowej lub przedsiębiorstw; przed podjęciem decyzji o łączeniu, podziale, przekształceniu podmiotów gospodarczych czy decyzji o inwestycji kapitałowej,
 • przy analizie problemów dot. sukcesji praw i obowiązków, sukcesji zezwoleń, koncesji oraz ulg, praw i obowiązków pracowniczych, odpowiedzialności za zobowiązania oraz wpływu planowanego sposobu restrukturyzacji na stosunki umowne,
 • w czynnościach post-restrukturyzacyjnych.

Ponadto, wielokrotnie doradzaliśmy w procesach pozyskiwania finansowania oraz restrukturyzacji zadłużenia, w tym zwłaszcza w zakresie:

 • w procesie restrukturyzacji zadłużenia, w tym bankowego,
 • obsługi prawnej spółek emitujących obligacje (emitentów), podmiotów nabywających obligacje (obligatariuszy), jak również firm inwestycyjnych obsługujących emisje obligacji,
 • doradztwa przy czynnościach związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem emisji obligacji, reprezentacji przed KDPW lub KNF oraz nadzorowania wykonania obowiązków określonych w warunkach emisji,
 • administrowania zabezpieczeniami, w tym ustanowionymi w ramach emisji obligacji; posiadamy doświadczenie w administrowaniu różnymi rodzajami zabezpieczeń, włączając w to w szczególności poręczenia, zastawy, hipoteki, cesje na zabezpieczenie, jak również oświadczenia o poddaniu się egzekucji,
 • restrukturyzacji zadłużenia i zmiany warunków emisji obligacji emitentów (ustanowienie lub zwiększenie zabezpieczenia, odroczenie spłaty, zmiana zasad spłaty, zwiększenie długu obligacyjnego po rozłożeniu spłaty),
 • ustanawiania i administrowania zabezpieczeniami obligacji wyemitowanych pierwotnie jako niezabezpieczone, z uwagi na pogorszenie sytuacji finansowej emitentów i zgłaszane przez obligatariuszy żądania ustanowienia zabezpieczeń,
 • zmiany warunków emisji obligacji w ramach rozmów z wierzycielami (obligatariuszami), w tym dostosowywanie treści warunków emisji obligacji do przygotowanych propozycji układowych (w postepowaniu układowym).

Dodatkowo, w ramach doradztwa prawnego w zakresie restrukturyzacji świadczymy również usługi w następujących obszarach:

 • restrukturyzacji zatrudnienia, w tym w ramach procesów zwolnień indywidualnych i grupowych, zmiany form zatrudnienia pracowników, przejścia zakładów pracy na innego pracodawcę, outsourcingu pracowników,
 • outsourcingu zewnętrznego, w tym w ramach przygotowania i negocjowania umów outsourcingowych, prawnych zabezpieczeń interesów i sytuacji podmiotu outsoursującego, zwłaszcza w zakresie udostępnianych informacji poufnych i przetwarzania danych osobowych,
 • negocjowania, zawierania, rozwiązywania i należytego zabezpieczania wykonania umów zawieranych z podmiotami w procesie restrukturyzacji,
 • doradztwa na rzecz członków organów spółek w restrukturyzacji bądź zagrożonych niewypłacalnością, w tym zwłaszcza w zakresie ich odpowiedzialności z tytułu podejmowanych działań,
 • doradztwa w zakresie ustanawiania zabezpieczeń w zawieranych umowach, chroniących przed skutkami niewypłacalności klientów i kontrahentów,
 • restrukturyzacji sądowych, w tym w ramach reprezentacji zarówno dłużników, jak i wierzycieli we wszystkich postępowaniach restrukturyzacyjnych, w tym sanacyjnych,
 • zgłaszania wierzytelności w postępowaniu upadłościowym i reprezentacji wierzycieli w postępowaniu upadłościowym,
 • reprezentacji wierzycieli w postępowaniu układowym (doradztwo w zakresie zawarcia układu, reprezentacja na zgromadzeniu wierzycieli).

Zrealizowane projekty

 • Japońska grupa z branży motoryzacyjnej

  Doradztwo przy transgranicznym połączeniu spółek zależnych (dwóch polskich i jednej holenderskiej) oraz restrukturyzacji działalności gospodarczej prowadzonej w Polsce.


Docenili nas

 • Rzeczpospolita
 • The Lawyer European Awards
 • PSIK
 • Chambers Europe
 • IFLR1000
 • Legal 500
 • MergerMarket
 • CEE Mergers and Acquisitions

W Rankingu Kancelarii Prawniczych dziennika Rzeczpospolita w 2023 roku zostaliśmy wskazani jako lider w kategoriach (Dywizja II – kancelarie do 50 prawników): Prawo handlowe, korporacyjne, fuzje i przejęcia; Private Equity oraz Nieruchomości.

Mirosław Fiałek otrzymał rekomendację jako lider w kategoriach Prawo handlowe, korporacyjne, fuzje i przejęcia oraz Private Equity, a Rafał Siemieniec w kategorii: Nieruchomości.

Kancelaria MFW Fiałek została finalistą The Lawyer European Awards 2023 w kategorii European Specialist Law Firm of The Year.

Kancelaria MFW Fiałek została finalistą The Lawyer European Awards 2022 w kategorii European Specialist Law Firm of The Year.

Praktyka Private Equity, kierowana przez Partnera Kancelarii Mirosława Fiałka została finalistą konkursu Nagrody PSIK w kategorii „doradca prawny”, organizowanego przez Polskie Stowarzyszenie Inwestorów Kapitałowych. Kancelaria znalazła się w gronie pięciu nominowanych firm prawniczych w Polsce.

Praktyka Private Equity, kierowana przez Partnera Kancelarii Mirosława Fiałka została finalistą konkursu Nagrody PSIK w kategorii „doradca prawny”, organizowanego przez Polskie Stowarzyszenie Inwestorów Kapitałowych. Kancelaria znalazła się w gronie czterech nominowanych firm prawniczych w Polsce.

W rankingu Chambers Europe 2023 kancelaria MFW Fiałek została wyróżniona w kategorii Corporate & M&A: Mid Market:

„MFW Fiałek wchodzi do rankingu w wyniku silnego wsparcia rynkowego. Zespół doradza w pełnym zakresie spraw korporacyjnych, w tym w zakresie przejęć, joint ventures i strukturyzowania przedsiębiorstw. Zespół ma doświadczenie w doradztwie na rzecz międzynarodowych inwestorów, w tym funduszy private equity. Wśród klientów zespołu są zarówno krajowe korporacje, jak i międzynarodowe firmy.”

Mirosław Fiałek – partner kancelarii, po raz kolejny został wskazany jako prawnik rekomendowany w kategorii Corporate & M&A: Mid Market. Jego pozycja w tym rankingu wzmocniła się i został wskazany na pozycji Band 2.

Zgodnie z Chambers Europe „Mirosław Fiałek wykazuje się dużą aktywnością i rozpoznawalnością rynkową na poziomie rynku średniego. Mirosław Fiałek jest biegły w obsłudze przejęć i procedur restrukturyzacyjnych.”

W rankingu Chambers Europe 2022 Partner Kancelarii Mirosław Fiałek został wyróżniony w kategorii Corporate/M&A: Mid-Market w Band 3.

Mirosław Fiałek dołączył do rankingu „po wykazaniu się szeroką aktywnością i znajomością rynku”. Ponadto został uznany za biegłego eksperta w obsłudze przejęć i restrukturyzacji.

W rankingu Chambers Europe 2012 Partner Kancelarii Mirosław Fiałek został wyróżniony w zakresie praktyki Private Equity jako „Up and Coming” i wskazany jako „prawnik ceniony zarówno za szczególną troskę o detale, jak i za umiejętność dostrzegania pełnego obrazu sytuacji” oraz jako „jeden z najlepiej rokujących prawników w zakresie private equity w Polsce”.

W rankingu IFLR1000 2023 Kancelaria MFW Fiałek została wyróżniona w zakresie praktyki M&A oraz Capital Markets: Debt i Capital Markets: Equity.

W rankingu IFLR1000 2023 Kancelaria MFW Fiałek została wyróżniona w zakresie praktyki M&A, uzyskując wysoką pozycję w Tier 4.

Partner Kancelarii Mirosław Fiałek został wskazany jako „Highly Regarded” w ramach praktyki M&A.

W rankingu IFLR1000 2022 Kancelaria MFW Fiałek została wyróżniona w zakresie praktyki M&A oraz Capital Markets: Debt i Capital Markets: Equity.

W rankingu IFLR1000 2022 Kancelaria MFW Fiałek została wyróżniona w zakresie praktyki M&A, uzyskując wysoką pozycję w Tier 4.

Partner Kancelarii Mirosław Fiałek został wskazany jako „Highly Regarded” w ramach praktyki M&A.

W rankingu IFLR1000 2021 Kancelaria MFW Fiałek została wyróżniona w zakresie praktyki M&A.

W rankingu IFLR1000 2021-22 Kancelaria MFW Fiałek została wyróżniona w zakresie praktyki M&A, uzyskując wysoką pozycję w Tier 4.

Partner Kancelarii Mirosław Fiałek został wskazany jako „Highly Regarded” w ramach praktyki M&A.

 

W rankingu IFLR1000 2020 Kancelaria MFW Fiałek została wyróżniona w zakresie praktyki M&A.

Partner Kancelarii Mirosław Fiałek został wskazany jako „Highly Regarded” w ramach praktyki M&A.

 

W rankingu IFLR1000 2019 Kancelaria MFW Fiałek została wyróżniona w zakresie praktyki M&A.

Partner Kancelarii Mirosław Fiałek został wskazany jako „Highly Regarded” w ramach praktyki M&A.

 

W rankingu IFLR1000 2018 Kancelaria MFW Fiałek została wyróżniona w zakresie praktyki M&A.

Partner Kancelarii Mirosław Fiałek został wskazany jako „Highly Regarded” w ramach praktyki M&A.

 

W rankingu Legal 500 2023 Kancelaria MFW Fiałek została wyróżniona w zakresie praktyki Capital Markets.

W rankingu Legal 500 2019 Kancelaria MFW Fiałek została wyróżniona w zakresie praktyki Commercial, Corporate and M&A.

 

W rankingu Legal 500 2018 Kancelaria MFW Fiałek została wyróżniona w zakresie praktyki Commercial, Corporate and M&A.

 

W rankingu Legal 500 2017 Kancelaria MFW Fiałek została wyróżniona w zakresie praktyki Commercial, Corporate and M&A.

W rankingu Legal 500 2016 Kancelaria MFW Fiałek została wyróżniona w zakresie praktyki Commercial, Corporate and M&A.

W 2019 roku Partner Kancelarii Mirosław Fiałek został sklasyfikowany w rankingu MergerMarket jako jeden z najbardziej aktywnych prawników w zakresie praktyki M&A w całym regionie CEE.

W 2018 roku Kancelaria MFW Fiałek została uznana za najlepszą butikową kancelarię roku otrzymując nagrodę CEE Mergers and Acquisitions Awards 2018.

 • 2023
 • 2023
 • 2022
 • 2022
 • 2020
 • 2023
 • 2022
 • 2012
 • 2023
 • 2022
 • 2021
 • 2020
 • 2019
 • 2018
 • 2023
 • 2019
 • 2018
 • 2017
 • 2016
 • 2019
 • 2018
Praktyki
 1. 01. Fuzje i przejęcia
 2. 02. Private equity i venture capital
 3. 03. Pozyskanie inwestora
 4. 04. Oferty akcji
 5. 05. Emisje obligacji
 6. 06. Due diligence
 7. 07. Nieruchomości i proces inwestycyjny
 8. 08. Przejęcia, transakcje rynku kapitałowego
 9. 09. Administrowanie zabezpieczeniami
 10. 10. Fundusze inwestycyjne
 11. 11. Doradztwo regulacyjne
 12. 12. Prawo gospodarcze
 13. 13. Restrukturyzacje
 14. 14. Pozyskanie finansowania
 15. 15. Rozwiązywanie sporów
 16. 16. Prawo konkurencji
 17. 17. Programy opcji managerskich
 18. 18. Prawo pracy
 19. 19. Własność intelektualna
 20. 20. Ochrona danych osobowych