Rozwiązywanie sporów

Kancelaria oferuje doradztwo w zakresie rozwiązywania sporów (cywilnych, gospodarczych i administracyjnych) przed trybunałami arbitrażowymi, przed sądami powszechnymi i administracyjnymi, ale również przed organami administracyjnymi, w ramach mediacji oraz w drodze negocjacji ugodowych.

Nasze doradztwo, na każdym etapie sporu, ukierunkowane jest na doprowadzenie do rozwiązania sporu na warunkach najbardziej satysfakcjonujących dla klienta.

Zdajemy sobie sprawę, jak ważne dla sytuacji naszego klienta jest szybkie i efektywne reagowanie w obliczu dynamicznych zmian sytuacji finansowej podmiotów gospodarczych.

Zespół Kancelarii, poza znajomością praktyki arbitrażowej, sądowej i administracyjnej, posiada wieloletnie doświadczenie w negocjacjach skomplikowanej dokumentacji transakcyjnej, co ułatwia nam dogłębne zrozumienie potrzeb oraz szybkie dostosowanie się do oczekiwań naszych klientów.

Specjalnością Kancelarii jest doradztwo na etapie przedsądowym, jak również w ramach postępowań arbitrażowych, sądowych i administracyjnych, dotyczące:

 • sporów potransakcyjnych,
 • sporów korporacyjnych,
 • sporów regulacyjnych,
 • sporów handlowych,
 • postępowań restrukturyzacyjnych i upadłościowych.

W obszarze sporów potransakcyjnych doradzamy w szczególności w:

 • sporach dotyczących odpowiedzialności z tytułu zapewnień,
 • sporach dotyczących odpowiedzialności z tytułu indemnity,
 • sporach dotyczących rozliczenia ceny,
 • sporach dotyczących naruszenia zakazu konkurencji,
 • sporach dotyczących naruszenia szczególnych postanowień umów inwestycyjnych, umów wspólników lub umów sprzedaży udziałów lub akcji.

W obszarze sporów korporacyjnych doradzamy w szczególności w:

 • sporach dotyczących własności udziałów lub akcji,
 • sporach dotyczących praw majątkowych i niemajątkowych wspólników,
 • sporach dotyczących wyceny i wartości udziałów lub akcji,
 • sporach dotyczących zaskarżania uchwał organów korporacyjnych,
 • sporach dotyczących prawidłowości ustanowienia organów spółki,
 • sporach dotyczących odpowiedzialności członków zarządu,
 • sporach dotyczących wyłączenia wspólnika lub rozwiązania spółki.

W obszarze sporów regulacyjnych doradzamy w szczególności w:

 • sporach dotyczących prawidłowości wykonywania obowiązków informacyjnych spółek publicznych,
 • sporach i postępowaniach dotyczących wykorzystywania informacji poufnych,
 • sporach dotyczących dopuszczalności wykonywania głosów na walnych zgromadzeniach w spółkach publicznych,
 • sporach dotyczących prawidłowości ujawnień w prospektach emisyjnych,
 • sporach dotyczących prawidłowego zarządzania funduszami inwestycyjnymi,
 • sporach dotyczących prawidłowości działania domów maklerskich, firm inwestycyjnych i banków depozytariuszy,
 • postępowaniach prowadzonych przed Komisją Nadzoru Finansowego.

W obszarze sporów handlowych doradzamy w szczególności w następujących obszarach:

 • roszczeń z tytułu nieprawidłowego wykonania umów handlowych, w tym obowiązku naprawienia szkody,
 • ochrony konsumentów i czynów nieuczciwej konkurencji,
 • nieprawidłowego wykonania robót budowlanych,
 • odpowiedzialności za produkty farmaceutyczne,
 • egzekucji i wyłączenia spod egzekucji rzeczy.

W postępowaniach restrukturyzacyjnych i upadłościowych doradzamy w szczególności w następujących obszarach:

 • wszczynania postepowania restrukturyzacyjnego lub zgłaszania upadłości wobec spółek,
 • zgłaszania roszczeń wierzycieli w ramach postępowania restrukturyzacyjnego i upadłościowego,
 • reprezentacji spółek zagrożonych upadłością lub restrukturyzacją, jak również wierzycieli takich spółek we wszelkich aspektach postępowań restrukturyzacyjnych lub upadłościowych.

W ramach praktyki rozwiązywania sporów nasze doradztwo obejmuje, w szczególności:

 • analizę stanu prawnego i faktycznego pozwalające na ocenę szans pozytywnego rozstrzygnięcia sporu, oszacowanie jego skutków, czasu trwania oraz kosztów,
 • przygotowanie strategii prowadzenia sporu,
 • przeprowadzenia czynności przygotowawczych przed wdaniem się w spór tak, aby jego prowadzenie było jak najmniejszym obciążeniem dla działalności klienta,
 • negocjacje ugodowe przed wdaniem się w spór lub w trakcie trwającego sporu, w tym w ramach postępowań mediacyjnych,
 • reprezentację w postępowaniach arbitrażowych oraz sądowych i administracyjnych na każdym ich etapie,
 • reprezentację w postępowaniach egzekucyjnych i zabezpieczających.

Zrealizowane projekty

 • Polska spółka inżynieryjno-budowlana

  Doradztwo w postępowaniu w sprawie odpowiedzialności za niewłaściwe wykonanie robót budowlanych.

 • Spółki holdingowe z Cypru i Izraela

  Doradztwo spółkom będącym własnością osoby fizycznej z Izraela w sporach akcjonariuszy ich polskiej spółki zależnej, postępowaniach egzekucyjnych oraz roszczeniach o zwolnienie nieruchomości z postępowania egzekucyjnego.

 • Polska sieć sprzedaży produktów odzieżowych (w upadłości)

  Doradztwo w trzech postępowaniach wszczętych przez francuską / holenderską firmę zajmującą się nieruchomościami komercyjnymi i dotyczących wydania wynajmowanych lokali.

 • Międzynarodowe firmy farmaceutyczne

  Doradztwo w postępowaniach sądowych dotyczących odpowiedzialności za produkty farmaceutyczne (ponad 10 postępowań na etapie poprzedzającym wniesienie skargi i ponad 10 postępowań sądowych).

 • Amerykańska firma ubezpieczeniowa

  Doradztwo w postępowaniu sądowym dotyczącym unieważnienia wyroku arbitrażowego i postępowania egzekucyjnego wszczętego przez stronę przeciwną.

 • Polska spółka z rynku obrotu wierzytelności

  Doradztwo w postępowaniach sądowych o zapłatę.

 • Polska spółka deweloperska

  Doradztwo w postępowaniach administracyjnych i sądowo–administracyjnych w przedmiocie otrzymania decyzji o warunkach zabudowy i pozwolenia na budowę.

 • Europejska sieć handlowa

  Doradztwo w postępowaniach sądowych prowadzonych z kontrahentami, w tym między innymi w przedmiocie popełnienia czynów nieuczciwej konkurencji.

 • Holenderska spółka zależa amerykańskiego producenta maszyn ciężkich

  Doradztwo w postępowaniu sądowym przeciwko pięciu dłużnikom.

 • Polskie firmy z branży nieruchomości, bankowości, FMCG i ubezpieczeń

  Doradztwo w średnich i mniejszych sporach dotyczących ich działalności handlowej.

Praktyki
 1. 01. Fuzje i przejęcia
 2. 02. Private equity i venture capital
 3. 03. Pozyskanie inwestora
 4. 04. Oferty akcji
 5. 05. Emisje obligacji
 6. 06. Due diligence
 7. 07. Nieruchomości i proces inwestycyjny
 8. 08. Przejęcia, transakcje rynku kapitałowego
 9. 09. Administrowanie zabezpieczeniami
 10. 10. Fundusze inwestycyjne
 11. 11. Doradztwo regulacyjne
 12. 12. Prawo gospodarcze
 13. 13. Restrukturyzacje
 14. 14. Pozyskanie finansowania
 15. 15. Rozwiązywanie sporów
 16. 16. Prawo konkurencji
 17. 17. Programy opcji managerskich
 18. 18. Prawo pracy
 19. 19. Własność intelektualna
 20. 20. Ochrona danych osobowych