Rozwiązywanie sporów

Kancelaria oferuje doradztwo w zakresie rozwiązywania sporów (cywilnych, gospodarczych i administracyjnych) przed trybunałami arbitrażowymi, przed sądami powszechnymi i administracyjnymi, ale również przed organami administracyjnymi, w ramach mediacji oraz w drodze negocjacji ugodowych.

Nasze doradztwo, na każdym etapie sporu, ukierunkowane jest na doprowadzenie do rozwiązania sporu na warunkach najbardziej satysfakcjonujących dla klienta.

Zdajemy sobie sprawę, jak ważne dla sytuacji naszego klienta jest szybkie i efektywne reagowanie w obliczu dynamicznych zmian sytuacji finansowej podmiotów gospodarczych.

Zespół Kancelarii, poza znajomością praktyki arbitrażowej, sądowej i administracyjnej, posiada wieloletnie doświadczenie w negocjacjach skomplikowanej dokumentacji transakcyjnej, co ułatwia nam dogłębne zrozumienie potrzeb oraz szybkie dostosowanie się do oczekiwań naszych klientów.

Specjalnością Kancelarii jest doradztwo na etapie przedsądowym, jak również w ramach postępowań arbitrażowych, sądowych i administracyjnych, dotyczące:

 • sporów potransakcyjnych,
 • sporów korporacyjnych,
 • sporów regulacyjnych,
 • sporów handlowych,
 • postępowań restrukturyzacyjnych i upadłościowych.

W obszarze sporów potransakcyjnych doradzamy w szczególności w:

 • sporach dotyczących odpowiedzialności z tytułu zapewnień,
 • sporach dotyczących odpowiedzialności z tytułu indemnity,
 • sporach dotyczących rozliczenia ceny,
 • sporach dotyczących naruszenia zakazu konkurencji,
 • sporach dotyczących naruszenia szczególnych postanowień umów inwestycyjnych, umów wspólników lub umów sprzedaży udziałów lub akcji.

W obszarze sporów korporacyjnych doradzamy w szczególności w:

 • sporach dotyczących własności udziałów lub akcji,
 • sporach dotyczących praw majątkowych i niemajątkowych wspólników,
 • sporach dotyczących wyceny i wartości udziałów lub akcji,
 • sporach dotyczących zaskarżania uchwał organów korporacyjnych,
 • sporach dotyczących prawidłowości ustanowienia organów spółki,
 • sporach dotyczących odpowiedzialności członków zarządu,
 • sporach dotyczących wyłączenia wspólnika lub rozwiązania spółki.

W obszarze sporów regulacyjnych doradzamy w szczególności w:

 • sporach dotyczących prawidłowości wykonywania obowiązków informacyjnych spółek publicznych,
 • sporach i postępowaniach dotyczących wykorzystywania informacji poufnych,
 • sporach dotyczących dopuszczalności wykonywania głosów na walnych zgromadzeniach w spółkach publicznych,
 • sporach dotyczących prawidłowości ujawnień w prospektach emisyjnych,
 • sporach dotyczących prawidłowego zarządzania funduszami inwestycyjnymi,
 • sporach dotyczących prawidłowości działania domów maklerskich, firm inwestycyjnych i banków depozytariuszy,
 • postępowaniach prowadzonych przed Komisją Nadzoru Finansowego.

W obszarze sporów handlowych doradzamy w szczególności w następujących obszarach:

 • roszczeń z tytułu nieprawidłowego wykonania umów handlowych, w tym obowiązku naprawienia szkody,
 • ochrony konsumentów i czynów nieuczciwej konkurencji,
 • nieprawidłowego wykonania robót budowlanych,
 • odpowiedzialności za produkty farmaceutyczne,
 • egzekucji i wyłączenia spod egzekucji rzeczy.

W postępowaniach restrukturyzacyjnych i upadłościowych doradzamy w szczególności w następujących obszarach:

 • wszczynania postepowania restrukturyzacyjnego lub zgłaszania upadłości wobec spółek,
 • zgłaszania roszczeń wierzycieli w ramach postępowania restrukturyzacyjnego i upadłościowego,
 • reprezentacji spółek zagrożonych upadłością lub restrukturyzacją, jak również wierzycieli takich spółek we wszelkich aspektach postępowań restrukturyzacyjnych lub upadłościowych.

W ramach praktyki rozwiązywania sporów nasze doradztwo obejmuje, w szczególności:

 • analizę stanu prawnego i faktycznego pozwalające na ocenę szans pozytywnego rozstrzygnięcia sporu, oszacowanie jego skutków, czasu trwania oraz kosztów,
 • przygotowanie strategii prowadzenia sporu,
 • przeprowadzenia czynności przygotowawczych przed wdaniem się w spór tak, aby jego prowadzenie było jak najmniejszym obciążeniem dla działalności klienta,
 • negocjacje ugodowe przed wdaniem się w spór lub w trakcie trwającego sporu, w tym w ramach postępowań mediacyjnych,
 • reprezentację w postępowaniach arbitrażowych oraz sądowych i administracyjnych na każdym ich etapie,
 • reprezentację w postępowaniach egzekucyjnych i zabezpieczających.

Zrealizowane projekty

 • Wspólnik spółki z branży inwestycyjnej

  Doradztwo w postepowaniu sądowym o naprawie szkody wyrządzonej spółce polegającej na naruszeniu przez członka zarządu zakazu konkurencji, który naraził spółkę na stratę z powodu prowadzonej przez niego działalności konkurencyjnej wobec spółki, polegającej na tym, że członek ten pozostawał większościowym udziałowcem oraz pełnił funkcję w organie zarządzającym spółki konkurencyjnej, pomimo iż zakaz konkurencji wynikał wprost z umowy spółki poszkodowanej oraz aktu powołania członka zarządu. Działania wykonane na rzecz wspólnika obejmowały m.in.: reprezentację wspólnika na zgromadzeniu wspólników, podczas którego członkowi zarządu nie zostało udzielone absolutorium oraz przygotowaniu powództwa (actio pro socio) o naprawienie szkody wyrządzonej spółce wraz z wnioskiem o zabezpieczenie przedmiotu roszczenia w wysokości ok. 1 mln złotych na majątku członka zarządu.

 • Akcjonariusz spółki z branży medycznej

  Doradztwo w postępowaniu sądowym dotyczącym zaskarżenia uchwały walnego zgromadzenia w sprawie podziału zysku.

 • Akcjonariusz polskiej spółki z rynku budowlanego

  Doradztwo w sporze z pozostałymi akcjonariuszami dotyczącym własności akcji.

 • Wspólnik spółki z branży farmaceutycznej

  Doradztwo w postepowaniu sądowym o naprawienie szkody wyrządzonej spółce polegającej na bezprawnym wykorzystaniu instrumentów kapitałowych spółki w celu wyprowadzenia majątku firmy poza spółkę.

 • Akcjonariusz spółki z branży motoryzacyjnej

  Doradztwo w celu uzyskania zabezpieczenia w postaci wstrzymania rejestracji w rejestrze przedsiębiorców krajowego rejestru sądowego uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez spółkę akcji własnych. Działania podjęte na rzecz akcjonariusza obejmowały reprezentację akcjonariusza na walnym zgromadzeniu spółki, w trakcie którego pozostali dwaj akcjonariusze (posiadający łącznie ok. 75% akcji spółki) podjęli m.in. uchwałę o powołaniu dwóch nowych członków rady nadzorczej oraz o przymusowym umorzeniu akcji tego akcjonariusza, pomimo braku wystąpienia przesłanek statutowych, nabyciu ich przez spółkę oraz ich dalszego odsprzedania oraz uargumentowanie sprzeciwu, a następnie zaskarżenie uchwały przed sądem wraz z wnioskiem o zabezpieczenie w postaci wstrzymania rejestracji uchwały przez sąd rejestrowy na czas trwania postępowania w przedmiocie sprzeciwu. sąd udzielił takiego zabezpieczenia.

 • Wspólnik spółki z branży inwestycyjnej

  Doradztwo w celu uzyskania zabezpieczenia w ramach postępowania sądowego o stwierdzenie nieważności uchwały dotyczącej wyłączenia wspólnika ze spółki.

 • Akcjonariusz spółki z branży samochodowej

  Doradztwo w postępowaniu sądowym dotyczącym zaskarżenia uchwały walnego zgromadzenia w sprawie udzielenia absolutorium członkom zarządu spółki.

 • Międzynarodowy koncern medialny

  Doradztwo w postępowaniu sądowym dotyczącym nabycia udziałów w polskiej spółce telekomunikacyjnej.

 • Wspólnik spółki z branży deweloperskiej

  Doradztwo w celu uzyskania zabezpieczenia w ramach postępowania sądowego przeciwko spółce związanego z brakiem dostępu wspólnika do informacji. Spór obejmował reprezentację podmiotu działającego w branży deweloperskiej, będącego wspólnikiem w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością. Umowa spółki przewidywała szerokie uprawnienia kontrolne na rzecz każdego ze wspólników. W ramach takich działań wspólnicy mogli samodzielnie oraz w zasadzie w nieograniczony sposób przeglądać m.in. księgi rachunkowe, kontrolować środki na rachunkach bankowych spółki oraz przeglądać inne dokumenty spółki. W związku z odmienną wizją rozwoju spółki, a także towarzyszącym temu pogorszeniu relacji pomiędzy wspólnikami, dwaj pozostali wspólnicy (posiadający łącznie powyżej 66% udziałów spółki) oraz zasiadający jednocześnie w zarządzie spółki, uniemożliwili sprawowanie kontroli przez reprezentowanego wspólnika. W ciągu pół roku wspólnicy podejmowali szereg działań, nie licząc się z głosem klienta, doprowadzając do znacznego spadku wartości udziałów spółki – wkładem reprezentowanego klienta był m.in. aport, który również uległ przecenie. Działania podjęte na rzecz wspólnika obejmowały przygotowanie pozwu o zapłatę wraz z wnioskiem o zabezpieczenie przedmiotu sporu na majątku spółki.

 • Spółka z branży usług finansowych

  Doradztwo w postępowaniu sądowym wiążącym się z kwestiami dotyczącymi działalności branży pożyczkowej oraz kwestiami ochrony konsumentów. Spór dotyczył cesji zwrotnej nabytego portfela wierzytelności oraz kwestii istnienia lub nieistnienia wierzytelności w części, w jakiej mogą być niezgodne z decyzją UOKiK. Wartość przedmiotu sporu wynosiła ponad 1 mln PLN.

Praktyki
 1. 01. Fuzje i przejęcia
 2. 02. Private equity i venture capital
 3. 03. Pozyskanie inwestora
 4. 04. Oferty akcji
 5. 05. Emisje obligacji
 6. 06. Due diligence
 7. 07. Restrukturyzacje
 8. 08. Nieruchomości
 9. 09. Administrowanie zabezpieczeniami
 10. 10. Fundusze inwestycyjne
 11. 11. Doradztwo regulacyjne
 12. 12. Rozwiązywanie sporów
 13. 13. Przejęcia, transakcje rynku kapitałowego
 14. 14. Pozyskanie finansowania
 15. 15. Prawo gospodarcze
 16. 16. Prawo konkurencji
 17. 17. Programy opcji managerskich
 18. 18. Prawo pracy
 19. 19. Własność intelektualna
 20. 20. Ochrona danych osobowych