Rozwiązywanie sporów

Kancelaria oferuje doradztwo w zakresie rozwiązywania sporów (cywilnych, gospodarczych i administracyjnych) przed trybunałami arbitrażowymi, przed sądami powszechnymi i administracyjnymi, ale również przed organami administracyjnymi, w ramach mediacji oraz w drodze negocjacji ugodowych.

Nasze doradztwo, na każdym etapie sporu, ukierunkowane jest na doprowadzenie do rozwiązania sporu na warunkach najbardziej satysfakcjonujących dla klienta.

Zdajemy sobie sprawę, jak ważne dla sytuacji naszego klienta jest szybkie i efektywne reagowanie w obliczu dynamicznych zmian sytuacji finansowej podmiotów gospodarczych.

Zespół Kancelarii, poza znajomością praktyki arbitrażowej, sądowej i administracyjnej, posiada wieloletnie doświadczenie w negocjacjach skomplikowanej dokumentacji transakcyjnej, co ułatwia nam dogłębne zrozumienie potrzeb oraz szybkie dostosowanie się do oczekiwań naszych klientów.

Specjalnością Kancelarii jest doradztwo na etapie przedsądowym, jak również w ramach postępowań arbitrażowych, sądowych i administracyjnych, dotyczące:

 • sporów potransakcyjnych,
 • sporów korporacyjnych,
 • sporów regulacyjnych,
 • sporów handlowych,
 • postępowań restrukturyzacyjnych i upadłościowych.

W obszarze sporów potransakcyjnych doradzamy w szczególności w:

 • sporach dotyczących odpowiedzialności z tytułu zapewnień,
 • sporach dotyczących odpowiedzialności z tytułu indemnity,
 • sporach dotyczących rozliczenia ceny,
 • sporach dotyczących naruszenia zakazu konkurencji,
 • sporach dotyczących naruszenia szczególnych postanowień umów inwestycyjnych, umów wspólników lub umów sprzedaży udziałów lub akcji.

W obszarze sporów korporacyjnych doradzamy w szczególności w:

 • sporach dotyczących własności udziałów lub akcji,
 • sporach dotyczących praw majątkowych i niemajątkowych wspólników,
 • sporach dotyczących wyceny i wartości udziałów lub akcji,
 • sporach dotyczących zaskarżania uchwał organów korporacyjnych,
 • sporach dotyczących prawidłowości ustanowienia organów spółki,
 • sporach dotyczących odpowiedzialności członków zarządu,
 • sporach dotyczących wyłączenia wspólnika lub rozwiązania spółki.

W obszarze sporów regulacyjnych doradzamy w szczególności w:

 • sporach dotyczących prawidłowości wykonywania obowiązków informacyjnych spółek publicznych,
 • sporach i postępowaniach dotyczących wykorzystywania informacji poufnych,
 • sporach dotyczących dopuszczalności wykonywania głosów na walnych zgromadzeniach w spółkach publicznych,
 • sporach dotyczących prawidłowości ujawnień w prospektach emisyjnych,
 • sporach dotyczących prawidłowego zarządzania funduszami inwestycyjnymi,
 • sporach dotyczących prawidłowości działania domów maklerskich, firm inwestycyjnych i banków depozytariuszy,
 • postępowaniach prowadzonych przed Komisją Nadzoru Finansowego.

W obszarze sporów handlowych doradzamy w szczególności w następujących obszarach:

 • roszczeń z tytułu nieprawidłowego wykonania umów handlowych, w tym obowiązku naprawienia szkody,
 • ochrony konsumentów i czynów nieuczciwej konkurencji,
 • nieprawidłowego wykonania robót budowlanych,
 • odpowiedzialności za produkty farmaceutyczne,
 • egzekucji i wyłączenia spod egzekucji rzeczy.

W postępowaniach restrukturyzacyjnych i upadłościowych doradzamy w szczególności w następujących obszarach:

 • wszczynania postepowania restrukturyzacyjnego lub zgłaszania upadłości wobec spółek,
 • zgłaszania roszczeń wierzycieli w ramach postępowania restrukturyzacyjnego i upadłościowego,
 • reprezentacji spółek zagrożonych upadłością lub restrukturyzacją, jak również wierzycieli takich spółek we wszelkich aspektach postępowań restrukturyzacyjnych lub upadłościowych.

W ramach praktyki rozwiązywania sporów nasze doradztwo obejmuje, w szczególności:

 • analizę stanu prawnego i faktycznego pozwalające na ocenę szans pozytywnego rozstrzygnięcia sporu, oszacowanie jego skutków, czasu trwania oraz kosztów,
 • przygotowanie strategii prowadzenia sporu,
 • przeprowadzenia czynności przygotowawczych przed wdaniem się w spór tak, aby jego prowadzenie było jak najmniejszym obciążeniem dla działalności klienta,
 • negocjacje ugodowe przed wdaniem się w spór lub w trakcie trwającego sporu, w tym w ramach postępowań mediacyjnych,
 • reprezentację w postępowaniach arbitrażowych oraz sądowych i administracyjnych na każdym ich etapie,
 • reprezentację w postępowaniach egzekucyjnych i zabezpieczających.

Zrealizowane projekty

 • Międzynarodowa grupa bankowa

  Doradztwo w związku z nałożeniem przez KNF na działające w ramach tej grupy w Polsce towarzystwo funduszy inwestycyjnych wysokiej kary finansowej.

 • Spółki publiczne

  Doradztwo w związku z postępowaniami KNF dotyczącymi publikacji informacji poufnych.

 • Spółki publiczne

  Doradztwo w związku z postępowaniami KNF dotyczącymi terminu publikacji raportów rocznych.

 • Grupa otwartych funduszy emerytalnych

  Doradztwo w związku z rozmowami z GPW i KNF w zakresie ustalenia zasad delistingu spółek zagranicznych w ramach sporu z akcjonariuszem spółki publicznej o zasady i warunki ekonomiczne delistingu spółki zagranicznej.

Praktyki
 1. 01. Fuzje i przejęcia
 2. 02. Private equity i venture capital
 3. 03. Pozyskanie inwestora
 4. 04. Oferty akcji
 5. 05. Emisje obligacji
 6. 06. Due diligence
 7. 07. Restrukturyzacje
 8. 08. Nieruchomości
 9. 09. Administrowanie zabezpieczeniami
 10. 10. Fundusze inwestycyjne
 11. 11. Doradztwo regulacyjne
 12. 12. Rozwiązywanie sporów
 13. 13. Przejęcia, transakcje rynku kapitałowego
 14. 14. Pozyskanie finansowania
 15. 15. Prawo gospodarcze
 16. 16. Prawo konkurencji
 17. 17. Programy opcji managerskich
 18. 18. Prawo pracy
 19. 19. Własność intelektualna
 20. 20. Ochrona danych osobowych