Aktualności

Europejski standard zielonych obligacji – jest projekt rozporządzenia

Komisja Europejska przedstawiła 6 lipca 2021 r. wyczekiwany przez rynek projekt rozporządzenia w sprawie dobrowolnego europejskiego standardu zielonych obligacji. Standard przewidziany jest dla wszystkich rodzajów emitentów, zarówno prywatnych, jak i rządów, w tym emitentów spoza UE. Ma pomóc w finansowaniu zrównoważonych inwestycji.

„Złoty standard”

Komisja Europejska określiła europejski standard zielonych obligacji mianem „złotego standardu” definiującego najlepszy sposób wykorzystania zielonych obligacji przez przedsiębiorstwa i organy publiczne do pozyskiwania funduszy na rynkach kapitałowych w celu finansowania ambitnych inwestycji, przy jednoczesnym spełnieniu rygorystycznych wymogów w zakresie zrównoważonego rozwoju i zapewnieniu inwestorom ochrony przed pseudoekologicznym marketingiem.

Wymogi

Temat koniecznych zmian w obszarze zielonych obligacji poruszaliśmy już wielokrotnie, m.in. podczas 12. edycji Kongresu Prawników Spółek Giełdowych SEG. Proponowane przez Komisję Europejską rozwiązanie przewiduje cztery kluczowe wymogi:

  1. Środki pozyskane w wyniku emisji tego rodzaju obligacji powinny być w pełni przeznaczone na projekty zgodne z Europejską Taxonomią;
  2. Musi istnieć pełna przejrzystość co do sposobu wykorzystania wpływów z emisji obligacji w oparciu o szczegółowe wymogi sprawozdawcze;
  3. Wszystkie unijne zielone obligacje muszą zostać zweryfikowane przez zewnętrznego audytora, aby zapewnić zgodność z przepisami rozporządzenia oraz dopilnować, by finansowane projekty były zgodne z systematyką;
  4. Zewnętrzni audytorzy świadczący usługi na rzecz emitentów unijnych zielonych obligacji muszą być zarejestrowani w ESMA i podlegać nadzorowi tego organu. Stanowić to będzie gwarancję jakości i wiarygodności ich usług i audytów, zapewniając tym samym ochronę inwestorów i integralność rynku. Przewidziano w tym względzie szczególną, ograniczoną elastyczność dla emitentów długu państwowego.

Cel zmian i dalsze prace

Głównym celem inicjatywy jest stworzenie nowego „złotego standardu” dla zielonych obligacji, z którym można będzie porównywać inne standardy rynkowe i potencjalnie dążyć do ich ujednolicenia. Standard ten ma zaradzić problemom związanym z pseudoekologicznym marketingiem i przyczyni się do ochrony integralności rynku, zapewniając finansowanie wiarygodnych projektów środowiskowych.

Wniosek Komisji zostanie przedłożony Parlamentowi Europejskiemu i Radzie w ramach procedury współdecydowania. Projekt rozporządzenia – link.